საინტერესოა

RightStr ფუნქცია

RightStr ფუნქცია

დეკლარაცია:ფუნქცია RightStr (შეკრა მოზიდვა: AnsiString;შეკრა რაოდენობა: ინტერესი): AnsiString;გადატვირთვა;ფუნქცია RightStr (შეკრა მოზიდვა: WideString;შეკრა რაოდენობა: ინტერესი): WideString;გადატვირთვა;

აღწერა

აბრუნებს სტრიქს, რომელიც შეიცავს სიმბოლოთა მითითებულ რაოდენობას სიმების მარჯვენა მხრიდან.

AString წარმოადგენს სტრიქონულ გამოთქმას, საიდანაც დაბრუნებულია ყველაზე სწორი სიმბოლოები. დათვლა მიუთითებს რამდენი პერსონაჟი უნდა დაბრუნდეს. თუ AString- ში სიმბოლოების რაოდენობა მეტია ან ტოლია, მთელი სტრიქონი ბრუნდება.

მაგალითი

var s: სიმებიანი; s: = 'DELPHI პროგრამის შესახებ'; s: = RightStr (s, 5); // s = 'MMING'